Téma festivalu

Losing ground 

Divadlo je živý organismus. Vyvíjející se s příchodem každé nové generace divadelních tvůrců, majících potřebu vlastní, autentické tvorby. Akcentují jiná témata, volí jiné divadelní prostředky, poetiku,…přirozeně. Se změnou společenské atmosféry a rétoriky se mění i divadlo. Ztráta schopnosti vést kultivovaný dialog ve veřejném prostoru, stavění pomyslných i zcela hmatatelných zdí mezi kulturami a náboženstvími ukazují hlavní podstatu divadla – místa pro diskuzi, střet názorů, svobodné vyjádření a jejich reflexi.

Společenská skepse, způsobená únavou z rigidního politického establishmentu znovu probouzí ideologie v minulosti zcela zavrhnuté. Nenávist, aplikování kolektivní viny, nebo xenofobie jsou reakcí na absenci nového, progresivního přístupu. Ztráty empatie, otevřeného dialogu. Žijeme zkrátka v době, kdy staré hodnoty přestávají platit a nové ještě nebyly vytvořeny.

Je divadlo onou platformou, schopnou nabídnout chybějící alternativu? Do jaké míry má být toto hledání, tvorba nových hodnot inovativní, originální? Je žádoucí zcela se oprostit od minulosti, začít stavět nové základy, nebo je reflexe naší dějinné zkušenosti pro posun vpřed zcela nezbytná? Nové myšlenky, filosofie, umělecké slohy často vycházejí z popření svých předchůdců, jakoby postavení do opozice bylo základním katalyzátorem pokroku. Jakoby existence alternativy, „druhé pravdy“ byla nepřípustná. Musíme bořit, než začneme tvořit?

A s hledáním osobní pravdy, vlastní divadelní poetiky je to podobné. Několikatisíciletý vývoj divadla a dramatiky musíme reflektovat, ať chceme nebo ne. Odmítnutí, navázání i volná inspirace našimi předchůdci, jsou jistou reakcí. Na místě, kde se setkávají tvůrci z různých kulturních i geopolitických prostředí, očekáváme rozličnost přístupů k tomuto dědictví a nabízejí se otázky: Existuje objektivita? Objektivní pravda? Objektivní divadlo? Objektivní morálka? Můžeme vůbec najít společnou půdu?

Tématem festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER je Losing ground. „Ztrácení půdy pod nohama“ znamená stagnaci, zaostávání. Tento motiv je ale chápan pozitivně jako rozvoj naší osobnosti skrze bourání starých a hledání nových hodnot v rychle se měnícím a rozvíjejícím světě. Téma nám budou přibližovat tři postavy, a sice Příroda, Kultura a Budoucnost. Nacházení „společné půdy“ je postupem vpřed, inovací. Nalezení této „společné půdy“ ale neznamená jednoznačnou shodu, ani vytvoření univerzální pravdy, jedné divadelní poetiky. Znamená schopnost přijmout názor druhého, schopnost mluvit o našich odlišnostech. Vzájemnou inspiraci.

Mladí divadelníci, setkávající se na našem festivalu, stojí na prahu svého vstupu do profesionálního divadla. Nacházejí vlastní témata a způsoby tvorby. Festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER je především příležitostí, jak obrousit své ostré hrany. Platformou, kde můžou podrobit svou tvorbu kritice ze strany vrstevníků, nacházejících se v podobné situaci, ale v jiném kontextu. Proto se snažíme pokládat otázky, ne odpovědi. Ty pojďme tvořit společně. My účastníci festivalu – tvůrci, návštěvníci, organizátoři. Ztrácejme půdu pod nohama kvůli něčemu novému a zvláštnímu a zároveň nacházejme naši „společnou půdu pod nohama“.

 

Libor Brzobohatý

dramaturg festivalu

Marek Slováček

režisér festivalu

Tým #ENC18